Mới ra trường, đi thi công, được giao làm biện pháp thi công, nên làm thế nào?

Câu hỏi: Em mới ra trường, đi thi công, sếp giao em làm biện pháp thi công, em bí quá không biết...

Read More