Mời các bạn ghi danh đăng ký khóa học Đo bóc khối lượng, lập dự toán. Đây là khóa học tốt nhất cho bạn. Tại Hà Nội học ở số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại Hồ Chí Minh và các địa phương cũng có lớp, bạn cứ ghi danh GXD sẽ liên hệ lại với bạn. Sau đó nhân viên GXD sẽ gửi tài liệu, hướng dẫn và các thông báo tới bạn.

Giới thiệu về khóa học đo bóc khối lượng, lập dự toán tại GXD
Thầy Nguyễn Thế Anh giới thiệu giáo trình đo bóc khối lượng, lập dự toán được biên tập công phu dành cho bạn