Author: Nguyễn Thế Anh

Cử nhân kinh tế chưa có nền về xây dựng muốn theo lớp Kỹ sư QS thì cần chuẩn bị trước các kiến thức gì?

Cử nhân kinh tế chưa có nền về xây dựng muốn theo lớp Kỹ sư QS thì cần chuẩn bị trước các kiến thức gì? (QS = Quantity Surveyor = Kỹ sư quản lý chi phí thi công xây dựng của Nhà thầu, còn gọi là Kỹ sư khối lượng…) Tham gia...

Read More