Giáo trình Biện pháp thi công xây dựng: biên soạn thiên về các quy định hiện hành có liên quan đến Biện pháp thi công. Các nội dung chính:

  • Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
  • Những điều khoản quy định có liên quan đến Biện pháp thi công (BPTC)
  • Định mức, đơn giá những vấn đề liên quan đến Biện pháp thi công
  • Thiết kế biện pháp thi công, viết thuyết minh mô tả BPTC như thế nào
  • .v.v. và rất nhiều nội dung chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cập nhật hiện đại