Văn bản số 18/BXD-QLN ngày 30/03/2010 Cục trưởng Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng đã thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký văn bản công nhận Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành giao dịch Bất động sản.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/CV-GXD ngày 16/03/2010 và hồ sơ của Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng đề nghị được công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý công ty biết và thực hiện.
TL. Bộ Trưởng
Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản. Đã ký.