Ngày 09/04/2010 Bộ Xây dựng đã có quyết định số 433/QĐ-BXD công nhận GXD được đào tạo Quản lý dự án xây dựng.

Theo đó, Quyết định số 433/QĐ-BXD sửa đổi Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng được tiếp tục kế thừa quyền và nghĩa vụ trong việc đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty TNHH Giá Xây Dựng; được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, đến với các khóa học Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng (GXD) bạn hoàn toàn yên tâm, bởi năng lực, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, giáo trình… đã được cấp có thẩm quyền thẩm định.

Quyết định số 433/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận GXD được đào tạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng trang 1 Quyết định số 433/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận GXD được đào tạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng trang 2

Quyết định số 1164/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận GXD được đào tạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng trang 1 Quyết định số 1164/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận GXD được đào tạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng trang 2