Thông tư hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 14/08/2019 Chính phủ có Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 68 có hiệu lực từ 01/10/2019 và các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32 cũng hết hiệu lực theo.

​Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng công bố cả loạt thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019:

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Link tải: https://bom.to/giaxaydungvn-Thong-tu-09-2019-TT-BXD-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng
– Tập định mức dự toán xây dựng công trình (Mã bắt đầu bằng chữ A)
– Tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình (Mã bắt đầu bằng chữ B)
– Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Mã bắt đầu bằng chữ M)
– Định mức dự toán khảo sát (Mã bắt đầu bằng chữ C): Dự toán GXD khảo sát
– Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành (Mã bắt đầu bằng chữ D): Dự toán GXD thí nghiệm

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Link tải thông tư: https://bom.to/phan-mem-Du-toan-GXD-chi-phi-quan-ly-du-an-tu-van

7. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

8. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư

Với lượng thông tin và số liệu rất nhiều như trên, dự kiến phần mềm Dự toán GXD sẽ cập nhật phiên bản mới và cơ sở dữ liệu vào ngày 15/02/2019 (ngày Thông tư số 09/2019/TT-BXD có hiệu lực). Các nội dung cập nhật:

  • Cập nhật thuật toán và cơ cấu chi phí Theo thông tư số 09/2019/TT-BXD. Trong đó có 3 nội dung lớn: Lập dự toán chi phí xây dựng, dự toán chi phí thiết bị và dự toán chi phí khảo sát.
  • Rà soát, cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu của phần mềm dự toán theo thông tư số 10/2019/TT-BXD, thông tư số 11/2019/TT-BXD và Thông tư số 15/2019/TT-BXD. Tất cả cơ sở dữ liệu định mức cũ (1776, 1777…) coi như loại bỏ, chỉ sử dụng cho các công trình cũ.
  • Cập nhật định mức chi phí Quản lý dự án và chi phí và chi phí Tư vấn theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD
Bảng tổng hợp dự toán theo thông tư hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bảng tổng hợp dự toán theo thông tư hướng dẫn nghị định 68/2019/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Các bạn có thể tải tất cả các thông tư nói trên ở đây: https://giaxaydung.vn/threads/cac-thong-tu-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-huong-dan-nghi-dinh-68-2019-nd-cp.98685