Văn bản số 1158/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn cập nhật giá gói thầu thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Văn bản số 1158/BXD-KTXD hướng dẫn:
1. Đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày 01/10/2019 và đang triển khai lựa chọn nhà thầu thì:

+ Trường hợp chưa đóng thầu, chưa lựa chọn được nhà thầu, chưa ký kết hợp đồng thì việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số10/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

+ Trường hợp đã đóng thầu, đã lựa chọn được nhà thầu, đã ký kết hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với các dự án đã phê duyệt sau ngày 01/10/2019 thì việc áp dụng định mức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng, cụ thể:

+ Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

+ Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu (chưa đóng thầu) trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

3. Về áp dụng định mức theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD văn bản số 1158/BXD-KTXD hướng dẫn như sau:

– Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành (theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì mới là ban hành) hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì việc xác định chi phí đầu tư xây dựng bằng phương pháp giá thị trường tại thời điểm tính toán hoặc thực hiện theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

– Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 01/10/2019 (thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực) thì tiếp tục thực hiện theo hệ quản lý đầu tư xây dựng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP mà anh/em xây dựng, quản lý dự án xây dựng đã biết.

Các bạn xem và tải văn bản số 1158/BXD-KTXD như dưới đây:

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 về cập nhật giá gói thầu theo định mức 10 thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 về cập nhật giá gói thầu theo định mức 10 thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP – trang 1

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 về cập nhật giá gói thầu theo định mức 10 thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 về cập nhật giá gói thầu theo định mức 10 thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 về cập nhật giá gói thầu theo định mức 10 thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 về cập nhật giá gói thầu theo định mức 10 thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Các bạn tải file Văn bản số 1158/BXD-KTXD ở đây: https://bom.to/van-ban-so-1158-BXD-KTXD-ngay-17-03-2020-chuyen-tiep-ND68-2019