Một số hình ảnh đẹp của lớp Kỹ sư QS Quantity Surveyor đào tạo tại GXD. Hãy đến gia nhập lớp học cùng chúng tôi bạn nhé, các học viên tiến ầm ầm, bạn đứng nguyên là tụt hậu.